Moltes persones desconeixen amb concreció quins impostos o despeses es deriven de les operacions de compravenda.

Quan ens plantegem comprar o vendre un immoble, sempre pensem en el preu de venda, preu d’escriptura de l’immoble, i sabem que hi ha unes despeses associades, però poques persones saben en concreció quina serà la quantitat que hauran de pagar per comprar (i també per vendre) un habitatge.

Despeses generals que es deriven de les operacions de compravenda:

 • Impost Municipal sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (comunament anomenat Plusvàlua Municipal).
 • Minuta del notari per a la confecció i signatura de l’Escriptura Pública.
 • Inscripció en el Registre de la Propietat.
 • Impostos derivats; IVA, ITP, etc.
 • Honoraris de l’assessoria immobiliària.

Aquestes despeses s’assumeixen entre la part compradora i la part venedora i, si no es pacta el contrari, normalment es reparteixen d’aquesta manera:

Despeses a càrrec del venedor:

 • Les derivades d’un crèdit hipotecari per finançar la construcció, en una obra nova.
 • Les imputables a l’escriptura d’obra nova i de divisió horitzontal de l’immoble d’obra nova.
 • L’impost sobre l’increment del valor del terreny o la plusvàlua, en tots els casos (obra nova o segona mà).
 • Els honoraris professionals de l’agent immobiliari, en tots els casos.
 • Les de connexió dels accessos als subministraments generals.
 • Les derivades de l’obtenció dels documents que ha de lliurar el comprador:
  • cèdula d’habitabilitat.
  • certificat energètic.
  • d’altres documents.

Despeses a càrrec del comprador:

 • El preu de compra de l’habitatge, preu d’escriptura.
 • Les despeses de l’escriptura del crèdit hipotecari, si n’hi ha.
 • L’IVA, el 10% del cost de l’habitatge, només si es tracta d’una obra nova.
 • L’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP), per habitatges de segona mà (a Catalunya és del 10%).
 • L’impost sobre actes jurídics documentats (actualment, l’1,5%). Als habitatges protegits és del 0’1%.
 • La minuta del notari davant el qual s’atorga l’escriptura pública de compravenda.
 • Les despeses de la inscripció en el Registre de la Propietat.
 • Si se sol·licita un préstec hipotecari, hi ha unes despeses d’obertura del préstec.
 • Les despeses d’alta i/o canvi del titular dels serveis d’aigua, de llum, de gas, etc.
 • L’assegurança, com a mínim, dels riscos que derivin de causes fortuïtes, de força major i de danys a tercers.

Les despeses varien depenent de les característiques de l’operació, però en general es parla que la part compradora paga, aproximadament un 12% d’impostos sobre el preu de venda. A la part venedora, si no es pacta el contrari, sempre li correspon la Plusvàlua Municipal.

A l’hora de comprar o vendre un immoble és important tenir en compte aquestes despeses per calcular tots els costos de l’operació i no endur-se sorpreses.